Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Άσκηση στις Γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών, να γίνεται στο Πολιτικό και Διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία και το Ειρηνοδικείο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος δικηγόρος.
          Ο ασκούμενος δικηγόρος λαμβάνει αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
          Δικαίωμα άσκησης στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
          Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην παραπάνω διαδικασία, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι την 12.9.2014.
 
 
          Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 προβλέπεται παράταση του χρόνου άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, για μια μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο.
          Δικαίωμα παράτασης της άσκησης στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχουν οι ασκούμενοι  δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
          Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι πραγματοποίησαν ένα εξάμηνο άσκησης στα Δικαστήρια και επιθυμούν να συνεχίσουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου, προσκομίζοντας βεβαίωση άσκησης από το αντίστοιχο Δικαστήριο. Προθεσμία κατάθεσης αίτησης μέχρι 12.9.2014.

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Εγκύκλιος για την φορολόγηση των ασκούμενων δικηγόρων

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και 
σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα 
(Ν. 2238/1994) 

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, 
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: 
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα 
οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, 
συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με 
οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή 
προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται 
από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 
2. Περαιτέρω με τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 45 ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 4110/2013 και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το 
οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), ορίζεται ότι ως εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο 
επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία 
λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και 
(β) τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες, δεν 
υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος 
από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές. 
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 4 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4193/2013) ορίζεται ότι εκείνος που ενδιαφέρεται 
να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο από τη 
λήψη του πτυχίου του, να καταθέσει αίτηση για την εγγραφή του ως 
ασκούμενος δικηγόρος στον Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, στην 
περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να ασκηθεί, συνυποβάλλοντας και βεβαίωση 
έναρξης άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο ασκείται. Η άσκηση αρχίζει με 
την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του 
Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουμένου 
διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της άσκησης και την 
επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές δοκιμασίες και μέχρι τον επακόλουθο 
διορισμό του ως δικηγόρου. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως 
άνω Κώδικα ορίζεται ότι η άσκηση είναι 18μηνη και γίνεται σε δικηγόρο με 
δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο καθώς και σε 
δικηγορικές εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν δικηγόροι με την προηγούμενη 
ικανότητα παράστασης ενώ κατ’ εξαίρεση, σε Δικηγορικούς Συλλόγους που 
δεν εδρεύουν στην έδρα Εφετείων, η άσκηση μπορεί να γίνει και σε δικηγόρο 
με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει τουλάχιστον 
πενταετή υπηρεσία. Επιπλέον, η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική 
υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς επίσης και σε νομικές υπηρεσίες 
των δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου (ΝΠΠΔ) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες 
των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή 
μερικά, στις υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων και στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η σχετική δε αμοιβή των ασκουμένων βαρύνει τους οικείους 
φορείς. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στη 
γραμματεία πολιτικού και διοικητικού εφετείου ή πρωτοδικείου ή της 
αντίστοιχης εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου της έδρας του Δικηγορικού 
Συλλόγου, στον οποίο έχει εγγραφεί ο ασκούμενος, καθώς και στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη γενική 
επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση 
αδυναμίας του ενδιαφερομένου να βρει θέση για την άσκησή του, μεριμνά 
σχετικά ο Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τέλος, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων, η 
αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις πιο πάνω διατάξεις του ίδιου άρθρου. 
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για την απόκτηση της άδειας άσκησης 
της δικηγορικής ιδιότητας είναι απαραίτητη εκ του νόμου η προηγούμενη 
πραγματοποίηση 18μηνης άσκησης σε ένα από τα οριζόμενα στο νόμο 
πρόσωπα. Οι ασκούμενοι δικηγόροι, καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης, την 
οποία πραγματοποιούν σε δικηγορικά γραφεία ή σε άλλους δικηγόρους ή σε 
νομικά τμήματα επιχειρήσεων ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
Οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους και δικαστηρίων όλων των βαθμίδων) και γενικά σε νομικά τμήματα 
των δημοσίων υπηρεσιών, βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανωτέρω, οι οποίοι 
ορίζουν τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών 
τους. Επομένως, οι παρεχόμενες από τους ασκούμενους δικηγόρους 
υπηρεσίες προσιδιάζουν με αυτές από εξαρτημένη εργασία. Περαιτέρω, οι 
ασκούμενοι δικηγόροι λαμβάνουν κατά το διάστημα της άσκησής τους αμοιβή, 
η οποία τους χορηγείται περιοδικά (συνήθως κάθε μήνα) για τις υπηρεσίες 
που παρέχουν. 
5. Ανάλογη εργασιακή σχέση και περιοδικότητα ως προς την καταβολή 
της αμοιβής υφίσταται και στην περίπτωση σπουδαστών, όπως είναι και οι 
σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο 
επάγγελμα είτε σε υπηρεσίες του Δημοσίου είτε σε επιχειρήσεις και οι οποίοι 
τελούν επίσης υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο των υπηρεσιών και των 
επιχειρήσεων όπου απασχολούνται. 6. Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν 
τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν 
πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την 
κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση 
του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων). Επομένως, τα πρόσωπα που 
εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι δικηγόροι και σπουδαστές) 
και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη 
χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα 
τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 


 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Οι ασκούμενοι δικηγόροι Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων απαιτείται να έχουν συμπληρώσει ελάχιστο αριθμό παραστάσεων, ο οποίος μετά από συνεχή αιτήματά μας έχει μειωθεί στις 20.

Η διαδικασία αυτή, που μόνο στον ΔΣΘ παραμένει σε ισχύ, είναι γραφειοκρατικό κατάλοιπο χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο που μόνο κόπο και χρήμα κοστίζει στους συναδέλφους.

Για τους λόγους αυτούς έχουμε επαναφέρει αίτημα στο ΔΣ του ΔΣΘ απαιτώντας την πλήρη και οριστική κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων.

Επικοινωνία: askoumenoithess.blogspot.com, eandith@gmail.com, τηλ. 6970057700, 6987558888.
Θεσσαλονίκη 21-7-2014

Ο Πρόεδρος του ΣΑΔΘ                Ο Πρόεδρος της ΕΑΝΔιΘ
Γαβαθόπουλος Θρασύβουλος     Μήττας Μιχάλης

Η Γραμματέας του ΣΑΔΘ           Η Γραμματέας της ΕΑΝΔιΘ
Πολυχρονίου Στεφανία                Φουλίδου Ανδριάνα

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων και Γραμματέων Εκλογών

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει, ότι σήμερα Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, προβαίνει μετά από έλεγχο, στην πληρωμή 27.082 δικαιούχων της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ., και αφορά στη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ανακοίνωση, για την πληρωμή νέου υποσυνόλου δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησης σας, από την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/electionpay

Επίσης υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

 Για την πληρωμή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση τραπεζικού λογαριασμού ( ΙΒΑΝ ), μέσω της προαναφερόμενης διεύθυνσης, από τον κάθε δικαιούχο (Έφορο, δικαστικό αντιπρόσωπο, γραμματέα κλπ).
Η πρόσβαση στο σύστημα για την συμπλήρωση του τραπεζικού λογαριασμού, γίνεται μόνο με την χρήση των προσωπικών κωδικών.

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Υπόμνημα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων ΔΣ Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας κ. Χ. Αθανασίου σχετικά με την πραγματοποίηση άσκησης σε ΝΠΔΔ, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου.


Θεσσαλονίκη 13-6-2014,

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε βάσει του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ο οποίος δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 208/27-9-2013 και ήδη βρίσκεται σε ισχύ, διευρύνονται τα περιθώρια πραγματοποίησης άσκησης, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και ΝΠΔΔ και οργανισμούς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το α. 13 παρ. 3 του Κώδικα ορίζεται ότι: «Η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Ο αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφασή του, τοποθετεί και αναθέτει τα καθήκοντα στους ασκούμενους δικηγόρους. Η άσκηση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός, τη δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του γραφείου δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του φορέα. Η άσκηση στις νομικές υπηρεσίες των προαναφερόμενων φορέων είναι έως εξάμηνη, μπορεί δε να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.»

Όπως γνωρίζετε και προκύπτει και από την διατύπωση της ανωτέρω διάταξης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα, απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία θα ορίζει τον ακριβή χρόνο και το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων.

Επειδή ιδίως στην επαρχία αλλά και στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια εύρεσης δικηγορικού γραφείου για την πραγματοποίηση άσκησης.

Επειδή η πραγματοποίηση άσκησης σε φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ δύναται να προσφέρει σημαντική εμπειρία στους ασκούμενους συναδέλφους που θα συμμετάσχουν, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του θεσμού.

Επειδή παρόμοια δυνατότητα υπάρχει για τα δικαστήρια της επικράτειας και παρά τις όποιες δυσκολίες συνάντησε, αποδείχθηκε εν πολλοίς επιτυχημένη. Σε κάθε περίπτωση η εμπειρία που αποκτήθηκε σε επίπεδο οργάνωσης και χρηματοδότησης είναι δυνατό να αξιοποιηθεί.

Επειδή ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από φορείς και ΝΠΔΔ της Θεσσαλονίκης για την συγκεκριμένη δυνατότητα (πχ Δήμος Θεσσαλονίκης).

Αιτούμαστε την έκδοση της εκ του νόμου απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης και όσων άλλων διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών είναι αναγκαίες προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη του α. 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013. Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε κρίνετε χρήσιμο ή απαραίτητο.

Στοιχεία επικοινωνίας: eandith@gmail.com, τηλ. 6970057700.
Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης Φουλίδου Ανδριάνα

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Πάρτυ ΕΑΝΔιΘ - ΣΑΔΘ


Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στο πάρτυ που διοργανώνουν την Πέμπτη 29-5-2014 και ώρα 21.00 στο Rover bar (Λαδάδικα).


Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ερώτηση της ΕΑΝΔιΘ προς το ΔΣ του ΔΣΘ για τα πτυχία του εξωτερικού

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων ΔΣ Θεσσαλονίκης
Προς το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 13-5-2014,

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τα ισχύοντα στον πρόσφατα ψηφισθέντα Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να εγγραφεί στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων που τηρούνται σε κάθε δικηγορικό σύλλογο απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού έπρεπε σωρευτικά να: «α) είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αναγνωρισμένο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής.» (α. 15 παρ. 1 ν. 4194/2013).

Σύμφωνα όμως με πρόσφατη τροπολογία που εισηγήθηκε ο Υπ. Δικαιοσύνης η δεύτερη προϋπόθεση πλέον εξαλείφεται και αντικαθίσταται με «είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών» (α. 1 υποπαρ. ΙΕ 1 ν. 4254/2014). Ως εκ τούτου, αίρονται όλα τα εμπόδια προκειμένου να ασκήσει την δικηγορία απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού χωρίς με κανένα τρόπο να διασφαλίζεται η επάρκεια της κατάρτισής του, οι νομικές του γνώσεις και η επαφή του με το ελληνικό δίκαιο. Συγχρόνως, ανοίγει ο δρόμος της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους κολεγίων συμβεβλημένων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ίσων με τους αποφοίτους των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Η εξέλιξη αυτή εκτός του ότι υποβαθμίζει την δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οδηγεί σε έμμεση ανωτατοποίηση των αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικών κολεγίων κατά παράβαση του α. 16 παρ. 5 του Συντάγματος. Δεδομένου επίσης του γεγονότος ότι η ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε πολλά κράτη - μέλη της Ε.Ε. δεν διασφαλίζεται με κανένα τρόπο, συχνά έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα διαφθοράς και πολλές φορές η λήψη του πτυχίου συνδέεται όχι με την επιστημονική επάρκεια αλλά με την οικονομική δυνατότητα του σπουδαστή, αιτούμαστε από το ΔΣ του ΔΣΘ να μας ενημερώσει:

Α) Αν είναι πλέον δυνατή η εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων που τηρεί ο ΔΣΘ αποφοίτων πανεπιστημίων του κρατών που αναφέρονται στο α. 15 παρ. 1 ν. 4194/2013 χωρίς καμία πιστοποίηση ή έλεγχο της επάρκειάς τους.

Β) Αν είναι δυνατή η εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων που τηρεί ο ΔΣΘ αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων συμβεβλημένων με πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς καμία πιστοποίηση ή έλεγχο της επάρκειάς.

Γ) Αν προτίθεται το ΔΣ του ΔΣΘ να αναλάβει πρωτοβουλία για την επαναφορά της καταργηθείσας διάταξης ως minimum διασφάλισης της ποιότητας των λειτουργών του δικηγορικού επαγγέλματος.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                        Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης                                                                Φουλίδου Ανδριάνα