Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Ξένες Γλώσσες

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το "Πολύδρομο" ανακοινώνουμε τους νέους κύκλους μαθημάτων ξένων γλωσσών

Τα εργαστήρια ξεκινούν τον Οκτώβριο με τις πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.
Αναλυτικά:
Αλβανικά: Τετάρτη απόγευμα, διδάσκουσα Aurela Kondouri: Πρώτη συνάντηση: Τετάρτη 8/10 στις 6.00 μ.μ. 
Ρωσικά: Σάββατο απόγευμα: διδάσκουσα Ekaterina Gritsan. Πρώτη συνάντηση: Σάββατο 4/10, στις 7.00 μ.μ.
Aραβικά: Παρασκευή απόγευμα, διδάσκων: Dr Doud El Soueis. Πρώτη συνάντηση: Παρασκευή 3/10, στις 6 00 μ.μ.
Tουρκικά: Τρίτη απόγευμα, διδάσκουσα: Μαίρη Δροσοπούλου. Πρώτη συνάντηση: Τρίτη 7/10, στις 7.00 μ.μ.
* Τα διγλωσσικά εργαστήρια έχουν μικρή συνδρομή (20 ευρώ τα τέσσερα δίωρα μαθήματα) και μπορούν να οδηγήσουν στην έκδοση Europass

Για συμμετοχές αποστείλετε mail στο eandith@gmail.com με ένδειξη "Πολύδρομο"

ΕΑΝΔιΘ,
Επικοινωνία: eandith@gmail.com, τηλ. 6970057700

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Σύνταξη Καταλόγου Νομικής Βοήθειας

Οι δικηγόροι που επιθυμούν να εγγραφούν στον Κατάλογο Νομικής Βοήθειας για αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις απόρων πολιτών, καλούνται να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής στο γραφείο 8 - Πρωτόκολλο του ΔΣΘ μέχρι 31-10-2014.

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Υποχρεωτικές Παραστάσεις

Σημαντικό: Παρά τις συνεχείς πιέσεις της ΕΑΝΔιΘ στον ΔΣΘ, το ΔΣ του και πάλι αρνήθηκε να καταργήσει οριστικά και πλήρως τον θεσμό των υποχρεωτικών παραστάσεων, παραμένοντας ο μόνος δικηγορικός σύλλογος πανελλαδικά που διατηρεί σε ισχύ την αναχρονιστική και γραφειοκρατική αυτή υποχρέωση. Για την Β' Εξεταστική του 2014, ο απαιτούμενος αριθμός είναι 20 τουλάχιστον παραστάσεις μείον 5 για κάθε εξάμηνο στα δικαστήρια.

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία: eandith@gmail.com, askoumenoithess.blogspot.com, τηλ: 6970057700

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αίτηση προς την κ. Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής (Με 3 ευρώ μεγαρόσημο)
(Σε λευκό χαρτί) Περιεχόμενο: [Σας παρακαλώ να με δεχθείτε να λάβω μέρος στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Σεπτεμβρίου 2014.]
(Στα ατομικά στοιχεία αναγράφετε και το τηλέφωνό σας)
2. Υπεύθυνη Δήλωση
(προς την κ. Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής)
Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει ως εξής:
[Δηλώνω ότι δεν εμπίπτω σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων]
3. Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου ***
4. Πιστοποιητικό Παραστάσεων ***
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
6. Αντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου
7. Γραμμάτιο κατάθεσης εξέταστρων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης)
***Σημείωση: Επιστρέφονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις δικηγορικές εξετάσεις Εφετείου Θεσσαλονίκης

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις της Β' Περιόδου 2014 είναι έως 29-9-2014. Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο Γραφείο Ασκουμένων του ΔΣΘ.

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία: eandith@gmail.com, askoumenoithess.blogspot.com, τηλ: 6970057700

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Για τα πτυχία του εξωτερικού...

Ν. 4285/2014, α. 6 παρ. 4:

"Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013, μετά τις περιπτώσεις α' και β' προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1.Α. Για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων: α) Αθηνών, ως πρόεδρο, β) Θεσσαλονίκης, γ) Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους και δ) έναν Πρόεδρο άλλου Δικηγορικού Συλλόγου ή τον αναπληρωτή του. Η ανωτέρω Επιτροπή ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που συγκαλείται μετά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των προεδρείων των Συλλόγων και η θητεία της διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών της. Στην Επιτροπή μετέχει επίσης, ως πέμπτο μέλος, και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος του Συλλόγου αυτού. Αν ο αιτών επιθυμεί να εγγραφεί σε σύλλογο ο πρόεδρος του οποίου μετέχει ως μόνιμο μέλος (α ́ έως δ ́), τότε ως πέμπτο μέλος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του συλλόγου αυτού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως.
Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω υπό α ́ και β ́ προϋποθέσεις, η Επιτροπή διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του ενδιαφερομένου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που κατά τον παρόντα κώδικα απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Κατά την κρίση της αυτή λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει διδαχθεί, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει και η εν γένει εμπειρία του σε εργασίες νομικής φύσεως. Λαμβάνονται επίσης, υπόψη οι διαφορές των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη αντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή αξιολόγησης παραπέμπει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τις ίδιες με αυτές της προηγουμένης παραγράφου προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και όσοι επιθυμούν να ασκηθούν στην Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι στα Μητρώα δικηγορικού Συλλόγου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το σχετικό αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.»

γ. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 3Α, ως εξής:
«3.Α. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον εξατομικευ μένο προσδιορισμό των αντικειμένων για τα οποία οι αιτούντες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους, λόγω της αναντιστοιχίας των ουσιαστικών προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 και μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας.».

δ. Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013, όπως τροποποιείται, καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αιτήσεις."

Θυμίζουμε ότι για το ζήτημα αυτό η ΕΑΝΔιΘ από τον Μάιο είχε καταθέσει υπόμνημα προς τον ΔΣΘ με σκοπό την επιβολή φραγμών στην ελεύθερη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους σχολών του εξωτερικού.